Vállalkozásfejlesztés – 2019

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatására
a vállalkozásfejlesztés területén

 

1. A pályázat célja

Vissza nem térítendő támogatás folyósítása kárpátaljai egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalkozások számára, technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából.

 

2. A pályázat részcéljai

A szülőföldön maradás és boldogulás támogatása érdekében:

 • a vállalkozási tevékenység fejlesztése,

 • a foglalkoztatottság növelése, fenntartása,

 • az üzleti hatékonyság növelése,

 • a visszatelepülés ösztönzése.

 

3. A támogatás rendeltetése és intenzitása

 1. Pályázni lehet minden olyan projekttel, amely elősegíti az adott vállalkozás fejlődését, versenyképességének javítását. Pályázni az adott vállalkozás egy tevékenységének fejlesztéséhez szükséges eszközre lehet.

 2. A pályázat tárgyát az A pályázati kategóriában vázolt projektek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó legfeljebb 5 eszköz vagy eszközcsoport beszerzése képezheti.

 3. Egy darab eszközként számítva, csoportosítva csak az olyan, több különböző részből álló eszközt lehet beszerezni, amely funkciójának betöltésére csak egy egységként alkalmas. Azonos típusú sorozat nem kezelhető egy egységként.

 4. Kizárólag új eszköz beszerzése támogatható. Kivétel a fa-, fém-, műanyag-, kő-, márvány-, üveg-, bőr- és textilfeldolgozó gépek, amelyekből használt eszköz is beszerezhető. Ha használt eszközt szeretne a pályázó beszerezni, akkor a pályázatban összesen maximum 1 db. eszköz vásárlására van mód és mellette más eszközt már nem lehet beszerezni. A használt eszközt hivatalos forgalmazótól kell megvásárolni, annak 1 éves garanciavállalása mellett. A használt eszköz beszerzésének feltétele, hogy a beszerzendő eszköz értéke újonnan meghaladja a pályázati kategóriához tartozó maximális projekt összeget (támogatás + önerő), ezzel alátámasztva a használt eszköz beszerzésének szükségességét.

 5. Jelen pályázaton elérhető támogatás nem használható fel adósság törlesztésére,

 • terület-, és ingatlanvásárlásra,

 • hatósági díjak, illetékek, engedélyeztetési eljárások költségeire,

 • személyi jellegű kiadások fedezésére (bérköltség, prémium stb.),

 • forgóeszközök fedezetére,

 • személygépjárművek, egyéb személyszállító jármű, tehergépjármű és alkatrészek vásárlására, egyéb áruszállításra alkalmas járművek vásárlására,

 • gépjármű lízingre, gépjármű bérleti díjára,

 • eszközvásárlás esetén csak azok a bútorok/eszközök támogathatók, melyek szorosan kapcsolódnak az adott vállalkozás tevékenységéhez. Luxus bútorok és kényelmi eszközök beszerzése nem támogatott,

 • technikai eszközök beszerzése esetén nem támogatható ipari eszköz,

 • általános funkciójú nyomtatók, fénymásolók, számítógépes perifériák, megjelenítő eszközök,

 • kényelmi és szórakoztató eszközök beszerzésére, melyek kapcsán feltételezhető, hogy döntően magánhasználatra fordítják,

 • eszközbeszerzéshez kapcsolódó, üzembehelyezésen kívüli szolgáltatásra,

 • riasztó és térfigyelő rendszer vásárlására,

 • megújuló energia felhasználására irányuló technológiák- napelemek, napkollektorok stb. vásárlására,

 • számítógépek, számítástechnikai eszközök, fényképezőgépek, mobiltelefonok és minden olyan eszköz vásárlására, amelyek kapcsán a magánhasználat feltételezhető.

 1. A támogatás intenzitása a pályázat tárgyát képező eszközbeszerzés összértékének legfeljebb 80%-a. A pályázónak legalább 20% önrészt kell biztosítania.

 2. Azoknak az egyéni vállalkozó pályázóknak és azoknak a vállalkozás pályázóknak, melyeknek többségi tulajdonosa(i) 3 vagy több 18 éves kor alatti gyermeket, illetve 18 éven felüli, de eltartott (tanulmányait igazoltan nappali képzésben folytató) gyermeket saját háztartásukban nevelnek, legalább 10% önrészt kell biztosítaniuk. A támogatás intenzitása az ő esetükben legfeljebb 90%.

 3. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat benyújtásakor és a támogatás kifizetésekor érvényes árfolyamok esetleges különbözősége miatt többletköltség hárulhat a pályázóra (azaz az önrész mértéke az eredetileg tett vállalásához képest növekedhet).

 4. A támogatás összege nem biztosít fedezetet a vám és az visszaigényelhető általános forgalmi adó összegére. Amennyiben a pályázó ÁFA visszaigénylő, úgy csak az ÁFA nélküli összeg maximum 80 %-ának értékéig jogosult a támogatásra. A 7. pontnak való megfelelés esetében a maximum érték 90%-ig növelhető.

 5. A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződés megkötését és az önrész befizetésének igazolását követően, egy részletben történik.

 

4. A pályázat keretösszege

A pályázati keretösszeg: 1 000 000 000 Ft.

Az Alapítvány pályázataira beérkezett pályázatok támogatásigényének függvényében a keretösszeg módosulhat.

 

5. Pályázható kategóriák

KATEGÓRIA TÍPUSA

KATEGÓRIA TARTALMA

EGY PÁLYÁZÓNAK ADHATÓ MAXIMÁLIS TÁMOGATÁS ÖSSZEGE (Ft.)

A

Vállalkozások kapacitásbővítési, innovációs eszköztámogatása

 • (tárgyi eszköz és termelési célú szoftver)

3 000 000

 

6. Jogosultsági feltételek

 1. Pályázatot nyújthatnak be a kárpátaljai lakcímmel rendelkező bejegyzett és leendő egyéni vállalkozók, illetve a kárpátaljai bejegyzési címmel rendelkező és bejegyzés előtt álló mikro- és kisvállalkozások. Azoknak a nyertes pályázóknak, akiknek nincs bejegyeztetve vállalkozásuk, vállalniuk kell, hogy a végső kedvezményezetti támogatási szerződés aláírásáig hivatalosan bejegyeztetik vállalkozói tevékenységüket.

 2. Az Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy az értékelés során azokat a pályázókat részesíti előnyben, akik még nem vettek részt a gazdaságfejlesztési programjaiban, illetve a korábbi pályázatain támogatást nem nyertek.

 3. A 2019. évi pályázati ciklusban egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

 4. A pályázatot magyar nyelven kell elkészíteni.

 5. A pályázónak vagy vállalkozás esetén a pályázó tulajdonosának és képviselőjének tudnia kell magyarul.

 6. A pályázónak a teljes pályázati ciklus során életvitelszerűen Kárpátalján kell tartózkodnia szerződéskötéstől a fenntartási időszak végéig, amely helyszíni ellenőrzések során kerül ellenőrzésre. Amennyiben pályázó nem tesz eleget ezen feltételnek, az a támogatás visszakövetelését eredményezi.

 7. A projekt megvalósítási helyszínének a pályázat benyújtásakor már alkalmasnak kell lennie a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére.

 8. A beszerzett eszközöket kizárólag a projekt megvalósítási helyszínén szabad használni.

 9. A pályázó csak olyan tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzésére/beruházásra pályázhat, amelyben igazolhatóan képzettséget, és/vagy gyakorlatot szerzett és a gyakorlatát a pályázatában megfelelően bemutatja. A pályázó egyéni vállalkozóknak, vagy mikro-, és kisvállalkozások esetében annak a személynek, aki gyakorlattal rendelkezik, közre kell működnie a projekt megvalósításában.

 10. Két pályázó azonos lakcímről, vagy ténylegesen egy háztartásból, illetve azonos bejegyzési címről nem pályázhat. Házastársak abban az esetben sem nyújthatnak be egy-egy pályázatot, ha külön háztartásban élnek. Szülő-gyermek rokoni kapcsolatnál egy háztartásból csak egy pályázatot nyújthatnak be, abban az esetben sem nyújthatnak be egy-egy pályázatot, ha az adott személyek különálló vállalkozói tevékenységet folytatnak. Továbbá egy eszköz beszerzésére pályázatot kizárólag egy pályázó nyújthat be (két pályázó nem nyújthat be együtt, egy közös pályázatot), tehát azonos eszközre, azonos címen megvalósuló beruházásra nem lehetséges több pályázatot benyújtani. A fenti esetekben mindkét pályázó kizárásra kerül.

 11. Az a személy, aki között egyenes ági rokoni érintettség áll fenn a pályázóval, nem vehet részt az adott projektek szakértői értékelésében, elbírálásában, helyszíni ellenőrzésében, döntési eljárás lefolytatásában. Amennyiben erre mégis sor kerül, a benyújtott pályázat érvénytelennek tekintendő.

 12. A beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlatot csatolni kell a pályázathoz. A beszerzendő termék forgalmazójának ukrajnai, vagy magyarországi bejegyzésű cégnek kell lennie. Kizárólag a forintban (HUF) vagy hrivnyában (UAH) kiállított számlák/árajánlatok fogadhatók el.

 13. A pályázat tárgyát képező eszköz(öke)t a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell kiválasztani/megvalósítani, figyelembe véve a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint a szokásos piaci árnak történő megfelelést.

 14. A pályázó vállalja, hogy a támogatási szerződés aláírását követően nem idegeníti el a támogatásból megvalósult fejlesztés tárgyát képező eszköz(öke)t 5 évig, ill. a támogatott ingatlant, létesítményt 7 évig, továbbá ezeket a rendeltetésüknek megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával használja, üzemelteti.

 15. Pályázó az 50 000 hrivnyát (UAH) elérő beszerzett eszközökre a fenntartási időszak végéig (eszközbeszerzés esetén 5 év, beruházás esetén 7 év, földterület esetén 7 év) köteles olyan biztosítást kötni, amely kiterjed elemi és tűzkárokra, betörésre. Beruházás esetén a megvalósítási helyszínre szintén köteles biztosítást kötni. A biztosítást a Végső Kedvezményezett a Végső Kedvezményezetti Beszámolóval egyidejűleg köteles benyújtani az Alapítvány felé.

 16. Nem számolhatók el az olyan számlák, amelyeket a végső kedvezményezetthez kötődő cégek vagy végső kedvezményezettel rokoni kapcsolatban álló személyek vagy azokhoz kötődő cégek állítanak ki.

 17. Amennyiben egy magánszemély több vállalkozásban is többségi tulajdonos, vagy képviseletre jogosult, úgy jelen kiírás és az Alapítvány által meghirdetett többi kiírás keretében összesen csak egy többségi tulajdonában lévő vagy általa képviselt vállalkozás nyújthat be pályázatot/ nyerhet támogatást. Abban az esetben, ha valakinek több cége is pályázik, az Alapítvány a pályázási határidő lejártát követően felszólítja a pályázatot benyújtó vállalkozót/képviselőt, hogy döntsön, melyik pályázatát részesíti előnyben. A felszólítás után 7 napon belül szükséges döntést hoznia a pályázónak. Amennyiben a döntésről nem tájékoztatja az Alapítványt, úgy automatikusan az időben később benyújtott pályázata(i) kerül kizárásra.

 18. A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázata esetén a beszerzett eszközöket a tőle elvárható legnagyobb gondossággal kezeli, az eszközök karbantartásáról saját költségén haladéktalanul gondoskodik, és vállalja azok folyamatos üzemképes állapotban tartását. A támogatásból beszerzett eszközök üzembe helyezésének határideje a projekt megvalósítási időszak végét követő 15. nap.

 19. A pályázat elbírálásának és megvalósításának idején a pályázó/vállalkozás számlái 10 munkanapnál hosszabb ideig nem lehetnek zárolva. Amennyiben valamely számla mégis zárolásra kerül, a Pályázó 5 munkanapon belül köteles azt írásban jelenteni az Alapítvány részére.

 20. A pályázat elutasításra kerül, ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, vagy a pályázat nincs összhangban a pályázati felhívás célkitűzéseivel.

 21. Nem részesülhet(nek) támogatásban:

 1. az, aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,

 2. az a) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,

 3. az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

 4. az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,

 5. azok a vállalkozások, amelyek végelszámolás vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,

 6. a köztartozással rendelkező vállalkozások/ egyéni vállalkozók,

 7. azok a vállalkozások/egyéni vállalkozók, amelyek valótlan, megtévesztő információt nyújtottak a pályázati projekttel kapcsolatban,

 8. azok a vállalkozások/egyéni vállalkozók, aki a 2016., 2017., 2018. év pályázati ciklusában nem teljesítették az Alapítvánnyal aláírt szerződés feltételeit, továbbá nem kaphat támogatást az, aki az Alapítvány korábbi pályázati felhívásán nyert és a projektjét nem valósította meg, a támogatási összeget nem használta fel, vagy nem a szerződésben foglaltak szerint használta fel, elmulasztotta az elszámolást határidőn belül benyújtani, vagy az nem volt kielégítő. Valamint nem kaphat támogatást az, aki a döntéshozatalig korábbi pályázatával nem számolt el az Alapítvány felé,

 9. azok a pályázók, akik a benyújtott pályázati célra más forrásból támogatásban részesülnek.

 

7. A pályázáshoz szükséges dokumentumok

Bejegyzett vagy leendő egyéni vállalkozók esetén:

Kötelezően:

 1. Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) honlapján keresztül, elektronikus úton benyújtott pályázati adatlap és a pályázó nyilatkozata a következőkről:

 • a pályázó más támogatási forrásairól a pályázott projekttel kapcsolatban,

 • a pályázó köztartozás-mentességéről,

 • az önrész rendelkezésre állásáról,

 • adatvédelmi nyilatkozat.

A pályázat benyújtásakor eredetiben bemutatandó dokumentumok:

 1. ukrán vagy magyar forgalmazó által adott 3 db. összehasonlítható árajánlat és pontos magyar nyelvű fordításai (formailag és tartalmilag megfelelő fordítás), melyek tartalmazzák a megvásárolni kívánt eszköz pontos típusát, műszaki paramétereit, árát, garanciális feltételeit, valamint az ajánlatok fenntartásának időtartamát,

 2. ha a pályázó nem a legolcsóbb ajánlatot választotta, úgy indoklás ennek okára vonatkozóan,

 3. a pályázó személyi igazolványa,

 4. adószám (identifikációs szám) -igazolás eredeti példányának bemutatása,

 5. a pályázó magyar nyelvtudását igazoló dokumentum (magyarigazolvány vagy a magyar iskolai végzettséget igazoló dokumentum, középfokú nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány),

 6. amennyiben a projekt tárgyát képező eszköz rendeltetésszerű üzemeltetéséhez földterület/ingatlan szükséges, annak használati jogát igazoló dokumentumok (tulajdoni lap, hivatalos állami jogszabályoknak megfelelő/közjegyző által regisztrált bérleti szerződés),

 7. a Pályázó szakmai végzettségét, képzettségét igazoló okirat,

Amennyiben releváns:

 1. a pályázó hivatalos bejegyzéséről szóló igazolás eredeti példánya,

 2. gyermekek születési anyakönyvi kivonata, vagy annak tartalmát igazoló egyéb hiteles dokumentum,

 3. gyermek(ek) iskolalátogatási igazolása, vagy annak tartalmát igazoló egyéb hiteles dokumentum,

 4. gyermek lakóhelyének igazolása.

Vállalkozások esetén

Kötelezően:

 1. az Alapítvány honlapján keresztül, elektronikus úton benyújtott pályázati adatlap és a pályázó nyilatkozata a következőkről:

 • a pályázó más támogatási forrásairól a pályázott projekttel kapcsolatban,

 • a pályázó köztartozás-mentességéről,

 • az önrész rendelkezésre állásáról,

 • adatvédelmi nyilatkozat.

A pályázat benyújtásakor eredetiben bemutatandó dokumentumok:

 1. ukrán vagy magyar forgalmazó által adott 3 db. összehasonlítható árajánlat és pontos magyar nyelvű fordításai (formailag és tartalmilag megfelelő fordítás), melyek tartalmazzák a megvásárolni kívánt eszköz pontos típusát, műszaki paramétereit, árát, garanciális feltételeit, valamint az ajánlatok fenntartásának időtartamát,

 2. a vállalkozás képviseletére jogosult személy személyi igazolványa,

 3. a vállalkozás tulajdonosának személyi igazolványa,

 4. a vállalkozás képviseletére jogosult személy aláírási címpéldánya,

 5. a pályázó tulajdonosának és hivatalos képviselőjének magyarigazolványa vagy a magyar iskolai végzettségéről szóló dokumentuma (magyarigazolvány, vagy a magyar iskolai végzettséget igazoló dokumentum, középfokú nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány),

 6. a Pályázó szakmai végzettségét, képzettségét igazoló okirat,

 7. amennyiben a projekt tárgyát képező eszköz rendeltetésszerű üzemeltetéséhez földterület/ingatlan szükséges, annak tulajdoni/használati jogát igazoló dokumentumok (tulajdoni lap, hivatalos állami jogszabályoknak megfelelő/közjegyző által regisztrált bérleti szerződés).

Amennyiben releváns:

 1. a pályázó hivatalos bejegyzéséről szóló igazolás,

 2. gyermekek születési anyakönyvi kivonata, vagy annak tartalmát igazoló egyéb hiteles dokumentum,

 3. gyermek(ek) iskolalátogatási igazolása, vagy annak tartalmát igazoló egyéb hiteles dokumentum,

 4. gyermek lakóhelyének igazolása.

Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a szerződéskötéshez további dokumentumokat kérjen be a pályázóktól. Csak a minden mellékletet tartalmazó, határidőn belül érkezett pályázatok érvényesek.

 

8. A pályázat beadási határideje és módja

A pályázat benyújtásához a pályázónak regisztrálnia kell elektronikusan a www.eganede.com honlapon. Itt ki kell töltenie a pályázati kategóriának megfelelő elektronikus pályázati adatlapot. Ezt követően a pályázat mellékleteit az Alapítvány területileg illetékes irodájában kell bemutatni, és itt kell aláírni a helyszínen kinyomtatott pályázati adatlapot és nyilatkozatot 2019. április 8. és 2019. május 8., 17.00 óra (közép- európai idő szerint) között a pályázó, vagy jogi személy esetén a pályázó hivatalos képviselője által személyesen.

A pályázat a beadási határidő leteltéig módosítható, kiegészíthető. Az Alapítvány a határidő előtt beadott mellékleteket megvizsgálja és jelzi a pályázónak, ha hiánypótlásra van szükség. A pályázati határidő leteltét követően módosításra, hiánypótlásra lehetőség nincs.

A pályázat benyújtásakor a mellékelt dokumentumok eredeti példányairól az Alapítvány másolatot készít. A pályázó a benyújtott pályázatról átvételi elismervényt kap. Az online felületen, ill. a papíron beadott dokumentumok közötti ellentmondás esetén a papír alapon beadott, aláírt dokumentum az irányadó.

 

9. Főbb pályázatértékelési szempontok

 1. A pályázati beadvány, azon belül a megvalósítani kívánt cél illeszkedik a Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Stratégia célkitűzéseihez.

Maximum: 10 pont

 1. A Pályázó releváns szakmai végzettségének bemutatása.

Maximum: 10 pont

 1. A Pályázó releváns munka és/vagy vállalkozói tapasztalatának bemutatása.

Maximum: 10 pont

 1. Az eszközigény indokoltsága a tervezett projekt szempontjából releváns meglévő és/vagy lecserélendő eszköz(ök) bemutatása mellett.

Maximum: 15 pont

 1. Az eszközök ára a piaci árral összhangban van.

Maximum: 10 pont

 1. Kapacitásbővülés, termék-/szolgáltatásskála bővülése.

Maximum: 10 pont

 1. Foglalkoztatás bővülése.

Maximum: 15 pont

 1. Beszerzés esetén a megvásárlandó eszköz ukrán, vagy magyar gyártótól/forgalmazótól származik.

Maximum: 10 pont

 1. A kötelező 20%-os, illetve a 3 vagy több gyermeket nevelők részére a kötelező 10%-os önrészen felüli, nagyobb önrész biztosítása.

Maximum: 10 pont

 • Kötelező 20%-os önrész esetén:

20% - 0 pont

20,01– 24,99% - 2 pont

25– 29,99% - 4 pont

30– 34,99% - 6 pont

35– 39,99% - 8 pont

40% fölött – 10 pont

 • Kötelező 10%-os önrész esetén (csak a 3 vagy több gyermeket nevelők részére):

10 % - 0 pont

10,01 –14,99 % - 2 pont

15 –19,99 % - 4 pont

20 –24,99 % - 6 pont

25 –29,99 % - 8 pont

30 % fölött – 10 pont

 

10. A pályázat megvalósítási határideje és elszámolása

A támogatás felhasználási határideje 2019. október 15. A kapott támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás benyújtásának határideje 2019. október 31. Az elszámoláshoz a pályázat elektronikus formában történő benyújtásának napja és 2019. október 15. között teljesített, kiállított és kifizetett számlák nyújthatók be.

 

11. A pályázat elbírálásának módja

A beérkezett érvényes pályázatok anyagát az Alapítvány értékelés céljából eljuttatja a szakértői csoportnak. Az értékeléssel párhuzamosan sor kerülhet helyszíni ellenőrzés lefolytatására. Az Alapítvány kuratóriuma szakértőknek a pályázatértékelési szempontok szerint adott pontszámai alapján döntési javaslatot terjeszt az Irányító Testület elé. Az Irányító Testület jogosult az igényelt támogatási összeg csökkentésére.

A pályázatok támogatásáról szóló döntés a pályázat beadási határidejét követő 90 napon belül megszületik. A döntésről minden pályázó tájékoztatást kap e-mailben, valamint ezzel egyidőben az Alapítvány honlapjára is felkerül.

A pályázati dokumentáció az Alapítvány archívumában kerül tárolásra. Az Alapítvány a pályázati eljárás során a pályázó adatlapján aláírt nyilatkozattal összhangban az ott megadott adatokat szabadon felhasználja. A támogatás tényét az Alapítvány nyilvánosságra hozza.

A támogatási döntés ellen jogorvoslati kérelem az Alapítványnál nyújtható be az eredmény Alapítvány honlapján történő kihirdetését követő 7 napon belül. A kifogást írásban, az Alapítvány területileg illetékes irodájában kell benyújtani.

 

12. Szerződéskötés

A nyertes pályázókkal az Alapítvány szerződést köt. A szerződéskötés feltétele, hogy a pályázó benyújtsa a következő dokumentumokat:

 1. bejegyzési okirat;

 2. eredeti közjegyzői aláírási címpéldány vagy a banki aláírási címpéldány másolata;

 3. bankszámlaszám-igazolás;

 4. az Alapítvány nevére szóló banki inkasszó felhatalmazás;

 5. köztartozás-mentességről szóló adóhivatali igazolás;

 6. engedély, abban az esetben, ha engedélyköteles a tevékenység.

Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a szerződés megkötése előtt a pályázótól további dokumentumokat is bekérjen. Amennyiben a pályázó a dokumentumokat a megadott határidőn belül nem adja be, vagy a szerződés a pályázó hibájából nem kerül megkötésre, úgy a pályázó elveszíti a jogát a támogatásra.

Szerződéskötéskor a pályázónak nyilatkoznia kell a támogatásnak a pályázat céljának megfelelő és a szerződés által megszabott módon történő felhasználási, illetve elszámolási kötelezettségének vállalásáról.

 

13. A támogatás felhasználása, elszámolása

A támogatási összeg folyósításának feltétele, hogy a pályázó a pályázatban önrészként vállalt összeget a pályázat céljának megfelelően felhasználja, s az arról szóló igazolást az Alapítványnak benyújtsa. Az Alapítvány inkasszójogot létesít a pályázó valamennyi bankszámlájára a támogatás összegének biztosítékául.

A pályázó köteles a támogatási összeget a támogatási szerződésben meghatározott módon felhasználni, és a támogatással a rögzített határidőn belül a megfelelő számlák és bizonylatok és beszámolók benyújtásával az Alapítvány felé elszámolni.

Az eszközbeszerzés igazolásához teljes dokumentáció benyújtása szükséges:

 • kifizetés igazolásához: рахунок és товарний чек vagy квитанція (készpénzes kifizetésnél) avagy платіжне доручення vagy касовий ордер (banki utalásnál) és ennek fordításai magyar nyelvre,

 • eszköz átvételének igazolásához: видаткова накладна vagy акт прийому-передачі és ennek fordítása magyar nyelvre,

 • adás-vételi szerződés — договір купівлі-продажу és ennek fordítása magyar nyelvre.

Az Alapítvány minden pályázat esetében helyszíni vizsgálatot tart a megvalósult fejlesztés tartalmát illetően. A támogatási összeg fel nem használása, vagy nem a szerződésben foglaltak szerinti felhasználása, illetve az elszámolás határidőn belül történő elmulasztása, valamint az elszámolás nem kielégítő volta esetén a támogatást vissza kell fizetni.

A pályázó köteles a támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, az ellenőrzések során az ellenőrző szervekkel együttműködni. A pályázó a pályázat beadásától számított 10 évig köteles biztosítani az Alapítvány által írásban meghatalmazott, illetőleg jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult személy számára azt, hogy bármikor adatbekérés vagy helyszíni ellenőrzés keretében teljes körű vizsgálatot végezzen a támogatás összegének felhasználásával kapcsolatosan.

A pályázó vállalja, hogy az Alapítvány, az általa ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, továbbá az erre feljogosított egyéb szervek képviselőit ellenőrzési munkájukban a helyszínen is segíti, részükre megadja a projekttel összefüggő adatokra vonatkozóan, az általuk kért tartalmú tájékoztatást, beleértve a feladatok megvalósításában közreműködő teljesítési segédekkel megkötött szerződéseit és megállapodásait is. A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás ellenőrzése kiterjedhet a támogatott tevékenység megvalósítására kötött vállalkozási szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.

A vitás ügyek esetében bírósági eljárás keretében döntenek.

 

14. Egyéb információk

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a www.eganede.com honlapon, valamint az Alapítvány regionális irodáiban térítésmentesen kaphatnak felvilágosítást.

A pályázat összeállításához külső szakértő igénybevétele nem szükséges.

A pályázati felhívás a pályázat benyújtási határidejének lejártáig módosulhat. A módosított pályázati felhívást a Támogató a honlapján közzéteszi.

A pályázati felhívás és a támogatási szerződés esetleges ellentmondása esetén a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.