Földtulajdoni dokumentumok elkészítése – 2019

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása földtulajdoni dokumentumok elkészítésének elősegítésére

 

1. A pályázat célja

Vissza nem térítendő támogatás folyósítása kárpátaljai lakosok részére mezőgazdasági hasznosítású földek hivatalos földtulajdoni dokumentumai elkészítésének elősegítésére.

 

2. A pályázat részcéljai

A szülőföldön maradás és boldogulás támogatása érdekében:

 • a magán földtulajdonnal kapcsolatos dokumentumok elkészítésének támogatása.

 

3. A támogatás rendeltetése és intenzitása

 1. A pályázat tárgyát képezi a földre/földrészlegre vonatkozó tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges dokumentáció elkészítésének támogatása.

 2. A támogatás intenzitása 100%.

 3. A támogatási összeg folyósítása közvetlenül a dokumentációt készítő cégnek történik.

 4. A pályázónak vállalnia kell, hogy az elkészített dokumentáció alapján a földre vonatkozó tulajdonjogának bejegyzését az illetékes hatóságnál önerőből elvégezteti.

 

4. A pályázat keretösszege

A pályázat keretösszege: 70 M Ft.

A beérkezett pályázatok értékének függvényében a pályázati keretösszeg módosulhat.

 

5. Jogosultsági feltételek

 1. Pályázatot nyújthatnak be a kárpátaljai lakcímmel rendelkező magánszemélyek három kategóriában:

A kategória: földrészleg (paj)

B kategória: egyéni mezőgazdasági földterület (gyiljanka dlja vedennya oszobisztoho szeljanszkoho hoszpodarsztva)

C kategória: ültetvényezési földterület (gyiljanka dlja vedennya szagyivnictva)

 1. A pályázat csak mezőgazdasági hasznosítású földterületek vonatkozásában nyújtható be.

 2. A pályázatot magyar nyelven kell elkészíteni.

 3. A pályázónak rendelkeznie kell a magyar nyelv tudását igazoló dokumentummal (Magyar igazolvány, magyar iskolai bizonyítvány, magyar nyelvvizsga-bizonyítvány stb.).

 4. A pályázónak fel kell mutatnia a pályázat benyújtásához megkövetelt eredeti dokumentumokat.

 5. A pályázónak igazolnia kell a privatizálandó föld/földrészleg tulajdonjogát (derzsavnij akt/ tanácsi határozat, földjegyzéki kivonat).

 6. A pályázó, ha a privatizálandó földet/földrészleget bérbe adja, nyilatkozatot szükséges benyújtania - a bérlő által is aláírva – amely igazolja, hogy a bérlő nem készíttette és nem is készítteti el a pályázó földjének/földrészlegének hivatalos földtulajdoni dokumentumait a bérbeadási idő leteltéig.

 7. A pályázónak vállalnia kell, hogy az Alapítvány munkatársaival és szerződéses megbízottjaival együttműködik a pályázat eredményes lebonyolítása érdekében.

 8. A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázat alapját képező földterületet 5 évig nem idegeníti el.

 9. Azok az érvényes pályázatok, melyek a 2016-os és 2017-es pályázati felhívás keretében érkeztek be az Alapítványhoz, és amelyek kivitelezése még nem készült el, a pályázat tulajdonosának elegendő egy szándéknyilatkozatot tenni arról, hogy az adott pályázatot/pályázatokat fenntartja, a föld/földrészleg dokumentumainak elkészítését szándéknyilatkozat benyújtásáig saját, illetve más forrásból nem kezdeményezte. Ennek értelmében az adott pályázatok automatikusan jelen pályázati felhívás jogosult pályázatai közzé kerülnek, így újabb dokumentációcsomag benyújtására nincs szükség.

 

6. Általános eljárási rend

 1. A pályázó a kitöltött pályázati adatlapot a hozzá csatolt mellékletekkel együtt benyújtja az Alapítvány települési megbízottjának.

 2. Az Alapítvány dönt a pályázat támogatásáról.

 3. Az Alapítvány háromoldalú szerződést köt a pályázóval és a dokumentációt készítő vállalattal, melyben a pályázó meghatalmazza a vállalatot a földmérési és regisztrációs munkák elvégzésére.

 4. A kivitelező vállalat elvégzi a földrészlet felmérését.

 5. A dokumentáció elkészültét követően a pályázó kifizeti a bejegyzési illetéket.

 6. A kivitelező vállalat elvégzi a földtulajdon bejegyzését.

 7. A bejegyzési illeték befizetését igazoló csekket és a bejegyzéskor kiállított földtulajdont igazoló hivatalos dokumentumot a dokumentációt elkészítő vállalat nyújtja be az Alapítványnak.

 8. Az Alapítvány kifizeti a kivitelező vállalatnak a dokumentáció elkészítésének díját.

 

7. A pályázáshoz szükséges dokumentumok

 1. Papír alapon benyújtott pályázati adatlap, adatvédelmi nyilatkozat és pályázó nyilatkozata az elkészült dokumentum saját költségen való regisztrálásának vállalásáról.

 2. A pályázó földrészletre vonatkozó annak tulajdonjogát igazoló dokumentum (derzsavnij akt/ tanácsi határozat / közigazgatási rendelet és vagy szertifikát).

 3. Pályázó személyi igazolványa.

 4. Adószám (identifikációs szám) - igazolás

 5. A pályázó magyar nyelvtudását igazoló dokumentum

 6. Amennyiben releváns: szándéknyilatkozat a korábban benyújtott pályázat/pályázatok fenntartásáról.

A Támogató fenntartja a jogot, hogy a szerződéskötéshez további dokumentumokat kérjen be a pályázóktól. Csak a minden mellékletet tartalmazó, határidőn belül érkezett pályázatok érvényesek.

 

8. A pályázat beadási határideje és módja

A pályázat benyújtásához a pályázónak ki kell töltenie a pályázati adatlapot. Ezt követően az adatlapot és a pályázat mellékleteit az Alapítvány területileg illetékes megbízottjának kell benyújtani 2019. július 15. és 2019. augusztus 15. között. A pályázat benyújtásakor a mellékelt dokumentumok eredeti példányairól az Alapítvány másolatot készít. A pályázó a benyújtott pályázatról átvételi elismervényt kap. Hiánypótlás benyújtására nincs mód.

 

9. A pályázat elbírálásának módja

A beérkezett pályázatok anyagát az Alapítvány értékelés céljából eljuttatja a szakértői csoportnak, aki dönt azok érvényességéről. A jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázók pályázata érvényes. A projektek támogatásáról szóló döntési javaslatot az Alapítvány megküldi a támogató részére.

A döntést követően a pályázókat az Alapítvány írásban értesíti a döntésről. A támogatási döntés elleni kifogást az Alapítvány részére kell benyújtani a döntés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül.

A pályázati dokumentáció az Alapítvány archívumában kerül tárolásra. Az Alapítvány a pályázati eljárás során pályázó adatlapján aláírt nyilatkozattal összhangban, az ott megadott adatokat szabadon felhasználja. A támogatás tényét az Alapítvány nyilvánosságra hozza.

A pályázatok támogatásáról szóló döntés várható időpontja a pályázat beadási határidejét követő 60. nap.

 

10. Szerződéskötés

Az Alapítvány a nyertes pályázókkal és a földtulajdoni dokumentumokat elkészítő vállalattal háromoldalú szerződést köt. Szerződéskötéskor a pályázónak nyilatkoznia kell a támogatásnak a pályázat céljának megfelelő, és a szerződés által megszabott módon történő felhasználási, illetve elszámolási kötelezettségének vállalásáról.

 

11. A támogatás felhasználása, elszámolása

A háromoldalú szerződés alapján a földtulajdoni dokumentumokat elkészítő vállalat elkészíti a bejegyzéshez szükséges dokumentumokat. A pályázónak vállalnia kell, hogy az elkészített dokumentáció alapján a tulajdonjoga hivatalos bejegyzését önerőből finanszírozza.

A támogatási összeg fel nem használása, nem a szerződésben foglaltak szerinti felhasználása, illetve az elszámolás határidőn belül történő elmulasztása, valamint az elszámolás nem kielégítő volta esetén a támogatást vissza kell fizetni.

A pályázó köteles az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, az ellenőrzésben közreműködni.

 

A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítást az Alapítvány munkatársai
az Alapítvány hivatalos elérhetőségein keresztül nyújtanak.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a www.eganede.com honlapon,
valamint az alapítvány regionális irodáiban kaphatnak felvilágosítást.

A pályázati felhívás a pályázat benyújtási határidejének lejártáig módosulhat.
A módosított pályázati felhívást Támogató a honlapján közzéteszi.

A pályázati felhívás és a támogatási szerződés esetleges ellentmondása esetén
a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati adatlap letöltése