Földtulajdoni dokumentumok elkészítése – 2017

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ”
Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása
földtulajdoni dokumentumok elkészítésének elősegítésére

 

1. A pályázat célja

Vissza nem térítendő támogatás folyósítása kárpátaljai lakosok részére mezőgazdasági hasznosítású földek hivatalos földtulajdoni dokumentumai elkészítésének elősegítésére.

 

2. A pályázat részcéljai

A szülőföldön maradás és boldogulás támogatása érdekében:

a magán földtulajdonnal kapcsolatos dokumentumok elkészítésének támogatása.

 

3. A támogatás rendeltetése és intenzitása

 1. A pályázat tárgyát képezi a földre/földrészlegre vonatkozó tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges dokumentáció elkészítésének támogatása.

 2. A támogatás intenzitása 100%.

 3. A támogatási összeg folyósítása közvetlenül a dokumentációt készítő cégnek történik.

 4. A pályázónak vállalnia kell, hogy az elkészített dokumentáció alapján a földre vonatkozó tulajdonjogának bejegyzését az illetékes hatóságnál önerőből elvégezteti.

 

4. A pályázat keretösszege

A pályázat keretösszege 70 MFt.

A beérkezett pályázatok értékének függvényében a pályázati keretösszeg módosulhat.

 

5. Jogosultsági feltételek

 1. Pályázatot nyújthatnak be a kárpátaljai lakcímmel rendelkező magánszemélyek három kategóriában:

A kategória: földrészleg (paj)

B kategória: egyéni mezőgazdasági földterület (gyiljanka dlja vedennya oszobisztoho szeljanszkoho hoszpodarsztva)

C kategória: ültetvényezési földterület (gyiljanka dlja vedennya szagyivnictva)

 1. A pályázat csak mezőgazdasági hasznosítású földterületek vonatkozásában nyújtható be.

 2. A pályázatot magyar nyelven kell elkészíteni.

 3. A pályázónak rendelkeznie kell a magyar nyelv tudását igazoló dokumentummal (Magyar Igazolvány, magyar iskolai bizonyítvány, magyar nyelvvizsga-bizonyítvány, stb.).

 4. A pályázónak fel kell mutatnia a pályázat benyújtásához megkövetelt eredeti dokumentumokat.

 5. A pályázónak igazolnia kell a privatizálandó föld/földrészlet tulajdonjogát (derzsavnij akt/ tanácsi határozat, földjegyzéki kivonat).

 6. A pályázónak vállalnia kell, hogy az Alapítvány munkatársaival és szerződéses megbízottaival együttműködik a pályázat eredményes lebonyolítása érdekében.

 7. A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázat alapját képező a földterületet 5 évig nem idegeníti el.

 

6. Általános eljárási rend

 1. A pályázó a kitöltött pályázati adatlapot a hozzá csatolt mellékletekkel együtt benyújtja az Alapítvány települési megbízottjának.

 2. Az Alapítvány dönt a pályázat támogatásáról.

 3. Az Alapítvány háromoldalú szerződést köt a pályázóval és a dokumentációt készítő vállalattal, melyben a pályázó meghatalmazza a vállalatot a földmérési és regisztrációs munkák elvégzésére.

 4. A kivitelező vállalat elvégzi a földrészlet felmérését.

 5. A dokumentáció elkészültét követően a pályázó kifizeti a bejegyzési illetéket.

 6. A kivitelező vállalat elvégzi a földtulajdon bejegyzését.

 7. A bejegyzési illeték befizetését igazoló csekket és a bejegyzéskor kiállított földtulajdont igazoló hivatalos dokumentumot a dokumentációt elkészítő vállalat nyújtja be az Alapítványnak.

 8. Az Alapítvány kifizeti a kivitelező vállalatnak a dokumentáció elkészítésének díját.

 

7. A pályázáshoz szükséges dokumentumok

 1. Papír alapon benyújtott pályázati adatlap, adatvédelmi nyilatkozat és pályázó nyilatkozata az elkészült dokumentum saját költségen való regisztrálásának vállalásáról.

 2. A pályázó földrészletre vonatkozó annak tulajdonjogát igazoló dokumentum (derzsavnij akt/ tanácsi határozat / közigazgatási rendelet és vagy szertifikát).

 3. Pályázó személyi igazolványa.

 4. Adószám (identifikációs szám) -igazolás

 5. A pályázó magyar nyelvtudását igazoló dokumentum

A Támogató fenntartja a jogot, hogy a szerződéskötéshez további dokumentumokat kérjen be a pályázóktól. Csak a minden mellékletet tartalmazó, határidőn belül érkezett pályázatok érvényesek.

 

8. A pályázat beadási határideje és módja

A pályázat benyújtásához a pályázónak ki kell töltenie a pályázati adatlapot. Ezt követően az adatlapot és a pályázat mellékleteit az Alapítvány területileg illetékes megbízottjának kell benyújtani 2017. április 03. és 2017. május 05. között. A pályázat benyújtásakor a mellékelt dokumentumok eredeti példányairól az Alapítvány másolatot készít. A pályázó a benyújtott pályázatról átvételi elismervényt kap. Hiánypótlás benyújtására nincs mód.

 

9. A pályázat elbírálásának módja

A beérkezett pályázatok anyagát az Alapítvány értékelés céljából eljuttatja a szakértői csoportnak, aki dönt azok érvényességéről. A jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázók pályázata érvényes. A projektek támogatásáról szóló döntési javaslatot az Alapítvány megküldi a támogató részére.

A döntést követően a pályázókat az Alapítvány írásban értesíti a döntésről. A támogatási döntés elleni kifogást az Alapítvány részére kell benyújtani a döntés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül.

A pályázati dokumentáció az Alapítvány archívumában kerül tárolásra. Az Alapítvány a pályázati eljárás során pályázó adatlapján aláírt nyilatkozattal összhangban, az ott megadott adatokat szabadon felhasználja. A támogatás tényét az Alapítvány nyilvánosságra hozza.

A pályázatok támogatásáról szóló döntés várható időpontja a pályázat beadási határidejét követő 60. nap.

 

10. Szerződéskötés

Az Alapítvány a nyertes pályázókkal és a földtulajdoni dokumentumokat elkészítő vállalattal háromoldalú szerződést köt. Szerződéskötéskor a pályázónak nyilatkoznia kell a támogatásnak a pályázat céljának megfelelő, és a szerződés által megszabott módon történő felhasználási, illetve elszámolási kötelezettségének vállalásáról.

 

11. A támogatás felhasználása, elszámolása

A háromoldalú szerződés alapján a földtulajdoni dokumentumokat elkészítő vállalat elkészíti a bejegyzéshez szükséges dokumentumokat. A pályázónak vállalnia kell, hogy az elkészített dokumentáció alapján a tulajdonjoga hivatalos bejegyzését önerőből finanszírozza.

A támogatási összeg fel nem használása, nem a szerződésben foglaltak szerinti felhasználása, illetve az elszámolás határidőn belül történő elmulasztása, valamint az elszámolás nem kielégítő volta esetén a támogatást vissza kell fizetni.

A pályázó köteles az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, az ellenőrzésben közreműködni.

 

A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítást az Alapítvány munkatársai
az Alapítvány hivatalos elérhetőségein keresztül nyújtanak.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a www.eganede.com honlapon,
valamint az alapítvány regionális irodáiban kaphatnak felvilágosítást.

A pályázati felhívás a pályázat benyújtási határidejének lejártáig módosulhat.
A módosított pályázati felhívást Támogató a honlapján közzéteszi.

A pályázati felhívás és a támogatási szerződés esetleges ellentmondása esetén
a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati adatlap letöltése