Turisztikai fejlesztés – 2016

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro-
és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatására
a turisztika területén

 

1. A pályázat célja

Vissza nem térítendő támogatás folyósítása kárpátaljai egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalkozások számára, turisztikai tárgyú fejlesztések céljából.

 

2. A pályázat részcéljai

A szülőföldön maradás és boldogulás támogatása érdekében:

 • a turisztikai vállalkozási tevékenységek erősítése;

 • a foglalkoztatottság növelése;

 • a turisztikai vállalkozások üzleti hatékonyságának növelése.

 

3. A támogatás rendeltetése és intenzitása

 1. Pályázni lehet minden olyan projekttel, amely elősegíti az adott vállalkozás fejlődését, versenyképességét és fennmaradását.

 2. A pályázat tárgyát az a) pontban vázolt projektek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése és beruházás megvalósítása képezheti. Kizárólag új eszköz beszerzése támogatható.

 3. Jelen pályázaton elérhető támogatás NEM használható fel adósság törlesztésére, személyi jellegű kiadások fedezésére, személygépkocsi és mikrobusz vásárlására.

 4. A támogatás intenzitása a pályázat tárgyát képező eszközbeszerzés/beruházás összértékének legfeljebb 80%-a. A Pályázónak legalább 20%-nyi önrészt kell biztosítania. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat benyújtásakor és a támogatás kifizetésekor érvényes árfolyamok esetleges különbözősége miatt többletköltség hárulhat a Pályázóra (azaz az önrész mértéke az eredetileg tett vállalásához képest növekedhet).

 5. A támogatás összege nem biztosít fedezetet a visszaigényelhető általános forgalmi adó összegére.

 6. A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződés megkötését és az önrész befizetésének igazolását követően történik. Építési beruházás esetén a folyósítás egy vagy két részletben, a teljesítés igazolását követően lehetséges.

 

4. A pályázat keretösszege

A pályázati keretösszeg 300 MFt.

A beérkezett pályázatok értékelésének függvényében a pályázati keretösszeg módosulhat.

 

5. Pályázható kategóriák

Kategória típusa

Kategória tartalma

Egy pályázónak adható maximális összeg (Ft)

A

Turisztikai vállalkozások eszközbeszerzésének támogatása

2 000 000

B

Turisztikai beruházások támogatása

4 500 000

 

6. Jogosultsági feltételek

 1. Pályázatot nyújthatnak be a kárpátaljai lakcímmel rendelkező bejegyzett és leendő egyéni vállalkozók, illetve a kárpátaljai bejegyzési címmel rendelkező és bejegyzés előtt álló mikro- és kisvállalkozások.

 2. Nem részesülhet(nek) támogatásban:

a) azok a vállalkozások, amelyek végelszámolás vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,

b) a köztartozással rendelkező vállalkozások/ egyéni vállalkozók,

c) azok a vállalkozások/egyéni vállalkozók, amelyek valótlan, megtévesztő információt szolgáltattak a pályázati projekttel kapcsolatban,

d) azon magánszemély, mely a támogatási szerződés megkötéséig nem kerül bejegyzésre egyéni vállalkozóként vagy újonnan alapított vállalkozása tulajdonosaként.

 1. A pályázat tárgyát képező eszköz(öke)t vagy beruházást a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell kiválasztani/megvalósítani, figyelembe véve a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint a szokásos piaci árnak történő megfelelést.

 2. A pályázatot magyar nyelven kell elkészíteni.

 3. A Pályázónak vagy vállalkozás esetén a pályázó tulajdonosának és képviselőjének tudnia kell magyarul.

 4. A projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére.

 5. A pályázat elutasításra kerül, ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, vagy a pályázat nincs összhangban a pályázati felhívás célkitűzéseivel.

 6. A pályázati felhívás keretében egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

 7. A beruházásnak Kárpátalja területén kell megvalósulnia.

 8. A beszerzés/beruházás tárgyára vonatkozó ajánlatot csatolni kell a pályázathoz. A beszerzendő termék forgalmazójának ukrajnai, vagy magyarországi bejegyzésű cégnek kell lennie.

 9. A Pályázó vállalja, hogy a támogatási szerződés aláírását követően nem idegeníti el a támogatásból megvalósult fejlesztés tárgyát képező eszköz(öke)t 5 évig, ill. a támogatott ingatlant, létesítményt 7 évig, továbbá ezeket a rendeltetésüknek megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával használja, üzemelteti.

Amennyiben egy magánszemély több vállalkozásban is tulajdonos, vagy képviseletre jogosult, úgy jelen kiírás és az Alapítvány által meghirdetett többi kiírás keretében összesen csak egy tulajdonában lévő, vagy általa képviselt vállalkozás nyújthat be pályázatot / nyerhet támogatást. Abban az esetben, ha valakinek több cége is pályázik, valamennyi pályázat kizárásra kerül.

 

7. A pályázáshoz szükséges dokumentumok

Bejegyzett és leendő egyéni vállalkozók esetén

Kötelezően:

 1. Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) honlapján keresztül, elektronikus úton benyújtott pályázati adatlap és a Pályázó nyilatkozata a következőkről:

 • a Pályázó más támogatási forrásairól a pályázott projekttel kapcsolatban,

 • a Pályázó köztartozás-mentességéről,

 • az önrész rendelkezésre állásáról,

 • adatvédelmi nyilatkozat.

A pályázat benyújtásakor eredetiben bemutatandó dokumentumok:

 1. árajánlat és magyar nyelvű fordítása,

 2. a Pályázó személyi igazolványa,

 3. adószám (identifikációs szám) igazolás (amennyiben a támogatási szerződés megkötéséig kerül bejegyzésre, úgy elegendő azt legkésőbb a támogatási szerződés megkötésekor bemutatni),

 4. a Pályázó magyar nyelvtudását igazoló dokumentum (magyarigazolvány, vagy a magyar iskolai végzettséget igazoló dokumentum, középfokú nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány).

Amennyiben releváns:

 1. amennyiben a projekt tárgyát képező eszköz rendeltetésszerű üzemeltetéséhez földterület szükséges, annak tulajdoni/használati jogát igazoló dokumentumok (tulajdoni lap, bérleti szerződés).

Bejegyzett és bejegyzés előtt álló vállalkozások esetén

Kötelezően:

 1. Az Alapítvány honlapján keresztül, elektronikus úton benyújtott pályázati adatlap és a Pályázó nyilatkozata a következőkről:

 • a Pályázó más támogatási forrásairól a pályázott projekttel kapcsolatban,

 • a Pályázó köztartozás-mentességéről,

 • az önrész rendelkezésre állásáról,

 • adatvédelmi nyilatkozat.

A pályázat benyújtásakor eredetiben bemutatandó dokumentumok:

 1. árajánlat és magyar nyelvű fordítása,

 2. a bejegyzés előtt álló vállalkozás/vállalkozás képviseletére jogosult személy személyi igazolványa,

 3. a bejegyzés előtt álló vállalkozás/vállalkozás tulajdonosának személyigazolványa,

 4. a Pályázó tulajdonosának és hivatalos képviselőjének magyarigazolványa, vagy a magyar iskolai végzettségéről szóló dokumentum, középfokú nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány.

Amennyiben releváns:

 1. amennyiben a projekt végrehajtásához földterület szükséges, annak tulajdoni/használati jogát igazoló dokumentumok (tulajdoni lap, bérleti szerződés) eredeti példánya.

 

Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a szerződéskötéshez további dokumentumokat kérjen be a Pályázóktól. Csak a minden mellékletet tartalmazó, határidőn belül érkezett pályázatok érvényesek.

 

8. A pályázat beadási határideje és módja

A pályázat benyújtásához a Pályázónak regisztrálnia kell elektronikusan a www.eganede.com honlapon. Itt ki kell töltenie a pályázati kategóriának megfelelő elektronikus pályázati adatlapot. Ezt követően a pályázat mellékleteit az Alapítvány területileg illetékes irodájában kell bemutatni, és itt kell aláírni a helyszínen kinyomtatott pályázati adatlapot és nyilatkozatot 2016. augusztus 1. és 2016. augusztus 31. 16:00 között. A pályázat benyújtásakor a mellékelt dokumentumok eredeti példányairól az Alapítvány másolatot készít. A Pályázó a benyújtott pályázatról átvételi elismervényt kap.

 

9. Főbb pályázatértékelési szempontok

Gazdaságfejlesztési tényezők

 1. A pályázati beadvány, azon belül a megvalósítani kívánt cél milyen mértékben illeszkedik a Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Stratégia célkitűzéseihez..

 2. A fejlesztés pozitív hatást gyakorol a foglalkoztatásra, kapacitásbővüléssel, termék/szolgáltatás skála bővülésével jár.

 3. A fejlesztés határon átnyúló együttműködést valósít meg.

 4. A beszerzendő eszköz ukrán vagy magyar gyártmány (beszerzés esetén).

 5. A beszerzés megújuló- vagy bioenergia-hasznosítással kapcsolatos, illetve a beruházásnak része a megújuló- vagy bioenergia-hasznosítás.

Felkészültségi tényezők

 1. a kötelező 20%-os önrészen felüli, nagyobb önrész biztosítása.

 2. munka-, vállalkozói tapasztalat.

 3. a Pályázó vagy vállalkozás esetén a Pályázó munkatársának szakirányú végzettsége.

 4. a beruházás jogerős és érvényes építési engedéllyel rendelkezik (amennyiben releváns).

 5. a Pályázó tagja valamely kárpátaljai turisztikai szervezetnek.

 

10. A pályázat futamideje és elszámolása

A támogatás felhasználási határideje 2016. december 15. A kapott támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás benyújtásának határideje 2016. december 31. Az elszámoláshoz 2016. július 15. és 2016. december 15. közötti számlák nyújthatók be.

 

11. A pályázat elbírálásának módja

A beérkezett érvényes pályázatok anyagát az Alapítvány értékelés céljából eljuttatja a szakértői csoportnak. Az értékeléssel párhuzamosan sor kerülhet helyszíni ellenőrzés lefolytatására. Az Alapítvány kuratóriuma szakértőknek a pályázatértékelési szempontokban foglaltak szerint adott pontszámai alapján döntési javaslatot terjeszt az Irányító Testület elé. Az Irányító Testület jogosult az igényelt támogatási összeg csökkentésére.

A pályázati dokumentáció az Alapítvány archívumában kerül tárolásra. Az Alapítvány a pályázati eljárás során a Pályázó adatlapján aláírt nyilatkozattal összhangban az ott megadott adatokat szabadon felhasználja. A támogatás tényét az Alapítvány nyilvánosságra hozza.

A pályázatok támogatásáról szóló döntés várható időpontja a pályázat beadási határidejét követő 60. nap.

 

12. Szerződéskötés

A nyertes pályázókkal az Alapítvány szerződést köt. A szerződéskötés feltétele, hogy a Pályázó benyújtja a következő dokumentumokat:

 1. bejegyzési okirat;

 2. eredeti közjegyzői aláírási címpéldány vagy a banki aláírási címpéldány másolata;

 3. bankszámlaszám igazolás;

 4. az Alapítvány nevére szóló banki inkasszó felhatalmazás;

 5. köztartozás-mentességről szóló adóhivatali igazolás.

A szerződés mindkét fél általi aláírását követően kerül sor a fejlesztések finanszírozására. Szerződéskötéskor a Pályázónak nyilatkoznia kell a támogatásnak a pályázat céljának megfelelő és a szerződés által megszabott módon történő felhasználási, illetve elszámolási kötelezettségének vállalásáról.

A támogatási összeg folyósításának feltétele, hogy a Pályázó a pályázatban önrészként vállalt összeget a pályázat céljának megfelelően felhasználja, s az arról szóló igazolást az Alapítványnak benyújtsa.

Az Alapítvány inkasszó jogot létesít a pályázó valamennyi bankszámlájára a támogatás összegének biztosítékául.

 

13. A támogatás felhasználása, elszámolása

A Pályázó köteles a támogatási összeget a támogatási szerződésben meghatározott módon felhasználni, és a támogatással a rögzített határidőn belül a megfelelő számlák és bizonylatok benyújtásával az Alapítvány felé elszámolni. Az Alapítvány minden pályázat esetében helyszíni vizsgálatot tart a megvalósult fejlesztés tartalmát illetően.

A támogatási összeg fel nem használása, nem a szerződésben foglaltak szerinti felhasználása, illetve az elszámolás határidőn belül történő elmulasztása, valamint az elszámolás nem kielégítő volta esetén a támogatást vissza kell fizetni.

 

A vitás ügyek esetében bírósági eljárás keretében döntenek.

 

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a www.eganede.com honlapon,
valamint az alapítvány regionális irodáiban kaphatnak felvilágosítást.

A pályázati felhívás a pályázat benyújtási határidejének lejártáig módosulhat.
A módosított pályázati felhívást a Támogató a honlapján közzéteszi.

A pályázati felhívás és a támogatási szerződés esetleges ellentmondása esetén
a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.