Vállalkozásfejlesztés – 2017

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatására
a vállalkozásfejlesztés területén

1. A pályázat célja

Vissza nem térítendő támogatás folyósítása kárpátaljai egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalkozások számára, technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából.

 

2. A pályázat részcéljai

A szülőföldön maradás és boldogulás támogatása érdekében:

 • a vállalkozási tevékenység fejlesztése;

 • a foglalkoztatottság növelése, fenntartása;

 • az üzleti hatékonyság növelése,

 • a visszatelepülés ösztönzése.

 

3. A támogatás rendeltetése és intenzitása

 1. Pályázni lehet minden olyan projekttel, amely elősegíti az adott vállalkozás fejlődését, versenyképességének javítását.

 2. A pályázat tárgyát az a) pontban vázolt projektek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó legfeljebb 5 eszköz beszerzése képezheti.

 3. Kizárólag új eszköz beszerzése támogatható, kivétel a fa-, fém-, műanyag-, kő-, márvány-, üveg-, bőr- és textilfeldolgozó gépek. Ha használt eszközt szeretne a pályázó beszerezni, akkor a pályázatban összesen maximum 1 db eszköz vásárlására van mód és mellette más eszközt már nem lehet beszerezni. A használt eszközt hivatalos forgalmazótól kell megvásárolni, annak 1 éves garanciavállalása mellett. A használt eszköz beszerzésének feltétele, hogy a beszerzendő eszköz értéke újonnan meghaladja a pályázati kategóriához tartozó maximális projekt összeget (támogatás + önerő), ezzel alátámasztva a használt eszköz beszerzésének szükségességét.

 4. Jelen pályázaton elérhető támogatás nem használható fel

  • adósság törlesztésére,

  • személyi jellegű kiadások fedezésére,

  • forgóeszközök fedezetére,

  • személygépjárművek, egyéb személyszállító jármű, tehergépjármű,

  • általános rendeltetésű számítógépek, számítógépes programok, operációs rendszerek,

  • általános funkciójú nyomtatók, fénymásolók, számítógépes perifériák, megjelenítő eszközök,

  • kényelmi eszközök,

  • fényképezők, mobiltelefonok és minden olyan eszköz vásárlására, melyek kapcsán a magánhasználat feltételezhető.

 5. A támogatás intenzitása a pályázat tárgyát képező eszközbeszerzés összértékének legfeljebb 80%-a. A pályázónak legalább 20%-nyi önrészt kell biztosítania.

 6. Azoknak az egyéni vállalkozó pályázóknak és azoknak a vállalkozás pályázóknak, melyeknek többségi tulajdonosa(i) 3 vagy több 18 éves kor alatti gyermeket, illetve 18 éven felüli, de eltartott (tanulmányait igazoltan nappali képzésben folytató) gyermeket saját háztartásukban nevelnek, legalább 10% önrészt kell biztosítaniuk. A támogatás intenzitása az ő esetükben legfeljebb 90%.

 7. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat benyújtásakor és a támogatás kifizetésekor érvényes árfolyamok esetleges különbözősége miatt többletköltség hárulhat a pályázóra (azaz az önrész mértéke az eredetileg tett vállalásához képest növekedhet).

 8. A támogatás összege nem biztosít fedezetet a vám és az visszaigényelhető általános forgalmi adó összegére.

 9. A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződés megkötését és az önrész befizetésének igazolását követően, egy részletben történik.

 

4. Pályázható kategóriák

Kategória típusa

Kategória tartalma

Egy pályázónak adható maximális támogatás összege (Ft)

A

Vállalkozások kapacitásbővítési, innovációs eszköztámogatása

(tárgyi eszköz és termelési célú szoftver)

3 000 000

 

5. A pályázat keretösszege

A pályázati keretösszeg: 1 000 000 000 Ft.

Az Alapítvány pályázataira beérkezett pályázatok támogatásigényének függvényében a keretösszeg módosulhat.

 

6. Jogosultsági feltételek

 1. Pályázatot nyújthatnak be a kárpátaljai lakcímmel rendelkező bejegyzett és leendő egyéni vállalkozók, illetve a kárpátaljai bejegyzési címmel rendelkező és bejegyzés előtt álló mikro- és kisvállalkozások.
  Két pályázó azonos lakcímről, vagy ténylegesen egy háztartásból, illetve azonos bejegyzési címről nem pályázhat. Továbbá egy eszköz beszerzésére pályázatot kizárólag egy pályázó nyújthat be (két pályázó nem nyújthat be együtt, egy közös pályázatot), tehát azonos eszközre, azonos címen megvalósuló beruházásra nem lehetséges több pályázatot benyújtani. Amennyiben mégis benyújtásra kerül, úgy mindkét pályázó kizárásra kerül.

 2. Nem részesülhetnek támogatásban:

a) azok a vállalkozások, amelyek végelszámolás vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,

b) a köztartozással rendelkező vállalkozások/ egyéni vállalkozók,

c) azok a vállalkozások/egyéni vállalkozók, amelyek valótlan, megtévesztő információt nyújtottak a pályázati projekttel kapcsolatban,

d) azok a vállalkozások/egyéni vállalkozók, aki a 2016. év pályázati ciklusában nem teljesítették az Alapítvánnyal aláírt szerződés feltételeit,

e) azok a pályázók, amelyek más forrásból gazdaságfejlesztésre kaptak támogatást.

 1. A pályázat tárgyát képező eszköz(öke)t a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell kiválasztani/megvalósítani, figyelembe véve a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint a szokásos piaci árnak történő megfelelést.

 2. A pályázatot magyar nyelven kell elkészíteni.

 3. A pályázónak vagy vállalkozás esetén a pályázó tulajdonosának és képviselőjének tudnia kell magyarul.

 4. A projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére.

 5. A pályázat elutasításra kerül, ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, vagy a pályázat nincs összhangban a pályázati felhívás célkitűzéseivel.

 6. A 2017. évi pályázati ciklusban egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Az a pályázó, aki jelen kiírásra ad be pályázatot, nem jogosult az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ által kiírt nagyberuházások támogatására irányuló pályázati felhívásra projekttervet beadni. Ha a pályázó mégis több pályázatot/projekttervet ad be, úgy az időben később beadott pályázata/projektterve érvénytelen.

 7. Az egy lakcímre bejelentett személyek vagy egy háztartásban élők közül csak egy pályázó részesülhet támogatásban.

 8. Nem számolhatóak el az olyan számlák, amelyeket a végső kedvezményezetthez kötődő cégek vagy végső kedvezményezettel rokoni kapcsolatban álló személyek vagy azokhoz kötődő cégek állítanak ki.

 9. A pályázó vállalja, hogy a támogatási szerződés aláírását követően nem idegeníti el a támogatásból megvalósult fejlesztés tárgyát képező eszköz(öke)t 5 évig, ill. a támogatott ingatlant, létesítményt 7 évig, továbbá ezeket a rendeltetésüknek megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával használja, üzemelteti.

 10. Amennyiben egy magánszemély több vállalkozásban is tulajdonos, vagy képviseletre jogosult, úgy jelen kiírás keretében összesen csak egy tulajdonában lévő vagy általa képviselt vállalkozás nyújthat be pályázatot / nyerhet támogatást. Abban az esetben, ha valakinek több cége is pályázik, az időben később benyújtott pályázat kizárásra kerül.

 

7. A pályázáshoz szükséges dokumentumok

Bejegyzett vagy leendő egyéni vállalkozók esetén:

Kötelezően:

 1. az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) honlapján keresztül, elektronikus úton benyújtott pályázati adatlap és a pályázó nyilatkozata a következőkről:

 • a pályázó más támogatási forrásairól a pályázott projekttel kapcsolatban,

 • a pályázó köztartozás-mentességéről,

 • az önrész rendelkezésre állásáról,

 • adatvédelmi nyilatkozat.

A pályázat benyújtásakor eredetiben bemutatandó dokumentumok:

 1. ukrán vagy magyar forgalmazó által adott árajánlat és pontos magyar nyelvű fordítása (formailag és tartalmilag megfelelő fordítás), mely tartalmazza az eszköz megnevezését, a modell és típusszámát.

 2. a pályázó személyi igazolványa,

 3. adószám (identifikációs szám) -igazolás eredeti példányának bemutatása,

 4. a pályázó magyar nyelvtudását igazoló dokumentum (magyarigazolvány vagy a magyar iskolai végzettséget igazoló dokumentum, középfokú nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány).

 

Amennyiben releváns:

 1. a pályázó hivatalos bejegyzéséről szóló igazolás eredeti példánya,

 2. amennyiben a projekt tárgyát képező eszköz rendeltetésszerű üzemeltetéséhez földterület szükséges, annak használati jogát igazoló dokumentumok (tulajdoni lap, bérleti szerződés),

 3. a Pályázó szakmai végzettségét, képzettségét igazoló okirat,

 4. gyermekek születési anyakönyvi kivonata, vagy annak tartalmát igazoló egyéb hiteles dokumentum,

 5. gyermek lakóhelyének igazolása.

 

Vállalkozások esetén

Kötelezően:

 1. az Alapítvány honlapján keresztül, elektronikus úton benyújtott pályázati adatlap és a pályázó nyilatkozata a következőkről:

 • a pályázó más támogatási forrásairól a pályázott projekttel kapcsolatban,

 • a pályázó köztartozás-mentességéről,

 • az önrész rendelkezésre állásáról,

 • adatvédelmi nyilatkozat.

A pályázat benyújtásakor eredetiben bemutatandó dokumentumok:

 1. ukrán vagy magyar forgalmazó által adott árajánlat és pontos magyar nyelvű fordítása (formailag és tartalmilag megfelelő fordítás), mely tartalmazza az eszköz megnevezését, és amennyiben lehetséges, a modell- és típusszámát,

 2. a vállalkozás képviseletére jogosult személy személyi igazolványa,

 3. a vállalkozás tulajdonosának személyi igazolványa,

 4. a vállalkozás képviseletére jogosult személy aláírási címpéldánya,

 5. a pályázó tulajdonosának és hivatalos képviselőjének magyarigazolványa vagy a magyar iskolai végzettségéről szóló dokumentum, középfokú nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány.

Amennyiben releváns:

 1. a pályázó hivatalos bejegyzéséről szóló igazolás,

 2. amennyiben a projekt végrehajtásához földterület szükséges, annak használati jogát igazoló dokumentumok (tulajdoni lap, bérleti szerződés) eredeti példánya,

 3. a pályázó szakmai végzettségét, képzettségét igazoló okirat,

 4. gyermekek születési anyakönyvi kivonata, vagy annak tartalmát igazoló egyéb hiteles dokumentum,

 5. gyermek(ek) iskolalátogatási igazolása, vagy annak tartalmát igazoló egyéb hiteles dokumentum,

 6. gyermek lakóhelyének igazolása.

 

Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a szerződéskötéshez további dokumentumokat kérjen be a pályázóktól. Csak a minden mellékletet tartalmazó, határidőn belül érkezett pályázatok érvényesek.

 

8. A pályázat beadási határideje és módja

A pályázat benyújtásához a pályázónak regisztrálnia kell elektronikusan a www.eganede.com honlapon. Itt ki kell töltenie a pályázati kategóriának megfelelő elektronikus pályázati adatlapot. Ezt követően a pályázat mellékleteit az Alapítvány területileg illetékes irodájában kell bemutatni, és itt kell aláírni a helyszínen kinyomtatott pályázati adatlapot és nyilatkozatot 2017. április 3. és 2017. május 5. 16:00 között.

A pályázat a beadási határidő leteltéig módosítható, kiegészíthető. Az Alapítvány a határidő előtt beadott mellékleteket megvizsgálja és jelzi a pályázónak, ha hiánypótlásra van szükség. A pályázati határidő leteltét követően módosításra, hiánypótlásra lehetőség nincs.

A pályázat benyújtásakor a mellékelt dokumentumok eredeti példányairól az Alapítvány másolatot készít. A pályázó a benyújtott pályázatról átvételi elismervényt kap.

 

9. Főbb pályázatértékelési szempontok

 1. A pályázati beadvány, azon belül a megvalósítani kívánt cél illeszkedik a Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Stratégia célkitűzéseihez.

 2. A fejlesztés pozitív hatást gyakorol a foglalkoztatásra, kapacitásbővüléssel, termék-/szolgáltatásskála bővülésével jár.

 3. A beszerzendő eszközt Ukrajnában vagy Magyarországon gyártották.

 4. A kötelező 20%-os, illetve a 3 vagy több gyermeket nevelők részére a kötelező 10%-os önrészen felüli, nagyobb önrész biztosítása.

 5. Munka-, vállalkozói tapasztalat.

 6. A pályázó vagy vállalkozás esetén a pályázó munkatársának szakirányú végzettsége, képzettsége.

 

 1. 10. A pályázat megvalósítási határideje és elszámolása

A támogatás felhasználási határideje 2017. december 15. A kapott támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás benyújtásának határideje 2017. december 31. Az elszámoláshoz a pályázat elektronikus formában történő benyújtásának napja és 2017. december 15. között teljesített, kiállított és kifizetett számlák nyújthatók be.

 

11. A pályázat elbírálásának módja

A beérkezett érvényes pályázatok anyagát az Alapítvány értékelés céljából eljuttatja a szakértői csoportnak. Az értékeléssel párhuzamosan sor kerülhet helyszíni ellenőrzés lefolytatására. Az Alapítvány kuratóriuma szakértőknek a pályázatértékelési szempontok szerint adott pontszámai alapján döntési javaslatot terjeszt az Irányító Testület elé. Az Irányító Testület jogosult az igényelt támogatási összeg csökkentésére.

A pályázatok támogatásáról szóló döntés a pályázat beadási határidejét követő 90 napon belül megszületik. A döntésről minden pályázó tájékoztatást kap e-mailben, valamint ezzel egyidőben az Alapítvány honlapjára is felkerül.

A pályázati dokumentáció az Alapítvány archívumában kerül tárolásra. Az Alapítvány a pályázati eljárás során a pályázó adatlapján aláírt nyilatkozattal összhangban az ott megadott adatokat szabadon felhasználja. A támogatás tényét az Alapítvány nyilvánosságra hozza.

A támogatási döntés ellen jogorvoslati kérelem az Alapítványnál nyújtható be az eredmény Alapítvány honlapján történő kihirdetését követő 8 napon belül. A kifogást írásban, az Alapítvány területileg illetékes irodájában kell benyújtani.

 

12. Szerződéskötés

A nyertes pályázókkal az Alapítvány szerződést köt. A szerződéskötés feltétele, hogy a pályázó benyújtsa a következő dokumentumokat:

 1. bejegyzési okirat;

 2. eredeti közjegyzői aláírási címpéldány vagy a banki aláírási címpéldány másolata;

 3. bankszámlaszám-igazolás;

 4. az Alapítvány nevére szóló banki inkasszó felhatalmazás;

 5. köztartozás-mentességről szóló adóhivatali igazolás.

Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a szerződés megkötése előtt a pályázótól további dokumentumokat is bekérjen. Amennyiben a pályázó a dokumentumokat a megadott határidőn belül nem adja be, vagy a szerződés a pályázó hibájából nem kerül megkötésre, úgy a pályázó elveszíti a jogát a támogatásra.

Szerződéskötéskor a pályázónak nyilatkoznia kell a támogatásnak a pályázat céljának megfelelő és a szerződés által megszabott módon történő felhasználási, illetve elszámolási kötelezettségének vállalásáról.

 

13. A támogatás felhasználása, elszámolása

A támogatási összeg folyósításának feltétele, hogy a pályázó a pályázatban önrészként vállalt összeget a pályázat céljának megfelelően felhasználja, s az arról szóló igazolást az Alapítványnak benyújtsa. Az Alapítvány inkasszójogot létesít a pályázó valamennyi bankszámlájára a támogatás összegének biztosítékául.

A pályázó köteles a támogatási összeget a támogatási szerződésben meghatározott módon felhasználni, és a támogatással a rögzített határidőn belül a megfelelő számlák és bizonylatok és beszámolók benyújtásával az Alapítvány felé elszámolni.

Az eszközbeszerzés igazolásához teljes dokumentáció benyújtása szükséges:

 • kifizetés igazolásához: рахунок és товарний чек vagy квитанція (készpénzes kifizetésnél) avagy платіжне доручення vagy касовий ордер (banki utalásnál),

 • eszköz átvételének igazolásához: видаткова накладна vagy акт прийому-передачі,

 • adás-vételi szerződés — договір купівлі-продажу.

Az Alapítvány minden pályázat esetében helyszíni vizsgálatot tart a megvalósult fejlesztés tartalmát illetően. A támogatási összeg fel nem használása, nem a szerződésben foglaltak szerinti felhasználása, illetve az elszámolás határidőn belül történő elmulasztása, valamint az elszámolás nem kielégítő volta esetén a támogatást vissza kell fizetni.

A pályázó köteles a támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, az ellenőrzések során az ellenőrző szervekkel együttműködni. A pályázó a pályázat beadásától számított 10 évig köteles biztosítani az Alapítvány által írásban meghatalmazott, illetőleg jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult személy számára azt, hogy bármikor adatbekérés vagy helyszíni ellenőrzés keretében teljes körű vizsgálatot végezzen a támogatás összegének felhasználásával kapcsolatosan.

A pályázó vállalja, hogy az Alapítvány, az általa ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, továbbá az erre feljogosított egyéb szervek képviselőit ellenőrzési munkájukban a helyszínen is segíti, részükre megadja a projekttel összefüggő adatokra vonatkozóan, az általuk kért tartalmú tájékoztatást, beleértve a feladatok megvalósításában közreműködő teljesítési segédekkel megkötött szerződéseit és megállapodásait is. A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás ellenőrzése kiterjedhet a támogatott tevékenység megvalósítására kötött vállalkozási szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.

A vitás ügyek esetében bírósági eljárás keretében döntenek.

 

14. Egyéb információk

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a www.eganede.com honlapon, valamint az Alapítvány regionális irodáiban térítésmentesen kaphatnak felvilágosítást.

A pályázat összeállításához külső szakértő igénybevétele nem szükséges.

A pályázati felhívás a pályázat benyújtási határidejének lejártáig módosulhat. A módosított pályázati felhívást a Támogató a honlapján közzéteszi.

A pályázati felhívás és a támogatási szerződés esetleges ellentmondása esetén a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.