Földbérlet – 2017

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro-
és kisvállalkozások mezőgazdasági célú földterületek
bérlésének elősegítése céljából

 

1. A pályázat célja

Vissza nem térítendő támogatás folyósítása kárpátaljai egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalkozások, farmergazdaságok számára, mezőgazdasági célú földterületek bérlésének elősegítése céljából.

 

2. A pályázat részcéljai

A szülőföldön maradás és boldogulás támogatása érdekében:

 • a mezőgazdasági földterületek helyi magán- és kisvállalkozók általi bérlésének ösztönzése;

 • a mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése;

 • a foglalkoztatottság növelése, fenntartása;

 • a mezőgazdasági szereplők üzleti hatékonyságának növelése,

 • a visszatelepülés ösztönzése,

 • integrációban való részvétel lehetővé tétele.

 

3. A támogatás rendeltetése és intenzitása

 1. Pályázni lehet az adott vállalkozás által a pályázati felhívás közzétételét követően bérbe vett mezőgazdasági célú földterületek egy évre szóló bérleti díjának támogatására, mely támogatás további egy évre meghosszabbítható. A támogatás csak a hivatalos nyilvántartásba bejegyzett bérlet után jár.

 2. A támogatás maximuma évente hektáronként 50 ezer Ft.

 3. A támogatás intenzitásának maximuma a pályázat tárgyát képező föld éves bérleti díjának 100%-a.

 4. A bérbevétellel kapcsolatos járulékos költségeket a pályázónak kell biztosítania.

 5. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat benyújtásakor és a támogatás kifizetésekor érvényes árfolyamok esetleges különbözősége miatt többletköltség hárulhat a pályázóra.

 6. A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződés megkötését követően, egy részletben történik. Amennyiben a támogatás meghosszabbításra kerül, úgy a második éves támogatás kiutalására az első évre szóló beszámoló elfogadását követően kerülhet sor.

 

4. A pályázat keretösszege

A pályázati keretösszeg: 100 000 000 Ft.

Az Alapítvány felhívására beérkezett pályázatok támogatásigényének függvényében a keretösszeg módosulhat.

 

5. Jogosultsági feltételek

 1. Pályázatot nyújthatnak be a kárpátaljai lakcímmel rendelkező bejegyzett egyéni vállalkozók, illetve a kárpátaljai bejegyzési címmel rendelkező mikro- és kisvállalkozások, farmergazdaságok. Két pályázó azonos lakcímről, vagy ténylegesen egy háztartásból, illetve azonos bejegyzési címről nem pályázhat.

 2. Nem részesülhetnek támogatásban:

a) azok a vállalkozások, amelyek végelszámolás vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,

b) a köztartozással rendelkező vállalkozások/egyéni vállalkozók,

c) azok a vállalkozások/egyéni vállalkozók, amelyek valótlan, megtévesztő információt nyújtottak a pályázati projekttel kapcsolatban,

d) azok a vállalkozások/egyéni vállalkozók, akik nem teljesítették az Alapítvánnyal korábban aláírt szerződés feltételeit,

 1. A pályázatot magyar nyelven kell elkészíteni.

 2. A pályázónak, vagy vállalkozás esetén a pályázó tulajdonosának és képviselőjének tudnia kell magyarul.

 3. A pályázónak rendelkeznie kell a bérlendő földterületek eredményes megműveléséhez szükséges eszközökkel és személyi és feltételekkel, melyeket a pályázatában be kell mutatnia.

 4. A pályázónak rendelkeznie kell a bérlendő földterületek tulajdonosaival megkötött előszerződéssel és ezt a pályázati felhívás mellékleteként be kell nyújtania.

 5. A pályázat elutasításra kerül, ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, vagy a pályázat nincs összhangban a pályázati felhívás célkitűzéseivel.

 6. Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Ugyanazon földterület bérletére több pályázatot benyújtani nem lehet.

 7. A bérelt földterületeknek Kárpátalja területén kell lenniük.

 8. Támogatás legkevesebb 5, de legfeljebb 100 ha összterület után kapható. A bérelt földterületbe a közvetlen családtagoktól (házastárs, szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) bérelt földterület nem számít bele.

 9. Pályázónak a földterületre legalább 7 évre szóló bérleti jogot kell szereznie. A bérleti díj a 7 éves időszakban nem csökkenhet és legfeljebb az infláció mértékével arányosan nőhet. A pályázó vállalja, hogy a bérelt területeken a mezőgazdasági tevékenységet legalább 7 évig folyamatosan fenntartja.

 10. Amennyiben egy magánszemély több vállalkozásban is tulajdonos, vagy képviseletre jogosult, úgy jelen kiírás keretében összesen csak egy tulajdonában lévő vagy általa képviselt vállalkozás nyújthat be pályázatot / nyerhet támogatást. Abban az esetben, ha valakinek több cége is pályázik, az időben később benyújtott pályázat kizárásra kerül.

 

7. A pályázáshoz szükséges dokumentumok

Bejegyzett egyéni vállalkozók esetén:

 1. az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) honlapján keresztül letölthető pályázati adatlap és a pályázó nyilatkozata a következőkről (a dokumentumokat gépelt formában papír alapon kell benyújtani az Alapítvány illetékes irodájában):

 • a pályázó más támogatási forrásairól a pályázott projekttel kapcsolatban,

 • a pályázó köztartozás-mentességéről,

 • a mezőgazdasági tevékenység kötelező fenntartásáról,

 • adatvédelmi nyilatkozat.

A pályázat benyújtásakor eredetiben bemutatandó dokumentumok:

 1. a pályázó személyi igazolványa,

 2. adószám (identifikációs szám) -igazolás eredeti példánya,

 3. a pályázó magyar nyelvtudását igazoló dokumentum (magyarigazolvány vagy a magyar iskolai végzettséget igazoló dokumentum, középfokú nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány),

 4. A bérlendő földterületek tulajdonjogát igazoló dokumentumok fénymásolata,

 5. A bérlendő földterületek eredeti bérleti előszerződései,

 6. A pályázó hivatalos bejegyzéséről szóló igazolás,

 7. A Pályázó szakmai végzettségét, képzettségét igazoló okirat (amennyiben van ilyen).

 

Vállalkozások, farmergazdaságok esetén

 1. az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) honlapján keresztül letölthető pályázati adatlap és pályázó nyilatkozata a következőkről (a dokumentumokat gépelt formában papír alapon kell benyújtani az Alapítvány illetékes irodájában):

 • a pályázó más támogatási forrásairól a pályázott projekttel kapcsolatban,

 • a pályázó köztartozás-mentességéről,

 • a mezőgazdasági tevékenység kötelező fenntartásáról,

 • adatvédelmi nyilatkozat.

A pályázat benyújtásakor eredetiben bemutatandó dokumentumok:

 1. a vállalkozás képviseletére jogosult személy személyi igazolványa,

 2. a vállalkozás tulajdonosának személyi igazolványa,

 3. A vállalkozás képviselőjének adószáma (identifikációs szám),

 4. A vállalkozás tulajdonosának adószáma (identifikációs szám),

 5. a vállalkozás képviseletére jogosult személy aláírási címpéldánya,

 6. A vállalkozás képviselőjének magyar nyelvtudását igazoló dokumentum (magyarigazolvány vagy a magyar iskolai végzettséget igazoló dokumentum, középfokú nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány),

 7. A vállalkozás tulajdonosának magyar nyelvtudását igazoló dokumentum (magyarigazolvány vagy a magyar iskolai végzettséget igazoló dokumentum, középfokú nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány),

 8.  A bérlendő földterületek tulajdonjogát igazoló dokumentumok fénymásolata,

 9. A bérlendő földterületek eredeti bérleti előszerződései,

 10. A pályázó hivatalos bejegyzéséről szóló igazolás,

 11. A Pályázó szakmai végzettségét, képzettségét igazoló okirat (amennyiben van ilyen).

 

8. A pályázat beadási határideje és módja

A pályázat benyújtásához a pályázónak le kell tölteni a pályázati kategóriának megfelelő pályázati adatlapot és nyilatkozatot a www.eganede.com honlapról. A letöltött adatlapot gépelt formában ki kell tölteni és kinyomtatva a pályázat mellékleteivel az Alapítvány területileg illetékes irodájában kell bemutatni és a helyszínen aláírni a pályázati nyilatkozattal 2017. november 13. és 2018. január 31.​ között.

A pályázat a beadási határidő leteltéig módosítható, kiegészíthető. Az Alapítvány a határidő lejárta előtt beadott mellékleteket megvizsgálja és jelzi a pályázónak, ha hiánypótlásra van szükség. A pályázati határidő leteltét követően módosításra, hiánypótlásra lehetőség nincs.

A pályázat benyújtásakor a mellékelt dokumentumok eredeti példányairól az Alapítvány másolatot készít. A pályázó a benyújtott pályázatról átvételi elismervényt kap.

 

9. Főbb pályázatértékelési szempontok

 1. A pályázati beadvány, azon belül a megvalósítani kívánt cél illeszkedik a Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Stratégia célkitűzéseihez.

 2. A fejlesztés pozitív hatást gyakorol a foglalkoztatásra.

 3. A támogatás elősegíti a földek helyi vállalkozók kezében való tartását.

 4. Munka-, vállalkozói tapasztalat.

 5. A pályázó vagy vállalkozás esetén a pályázó munkatársának szakirányú végzettsége, képzettsége.

 

10. A pályázat megvalósítási határideje és elszámolása

A támogatás felhasználási határideje 2018. december 31. A kapott támogatási összeg felhasználásáról, valamint a bérlet fenntartásáról a pályázó évente, a tárgyévet követő év január 31. napjáig beszámolni köteles. A beszámolás során igazolni kell a bérleti díj a földtulajdonosnak történő kifizetését és a mezőgazdasági tevékenység fenntartása tényének igazolását.

 

11. A pályázat elbírálásának módja

A beérkezett érvényes pályázatokról az Alapítvány, a helyszíni ellenőrzés lefolytatását követően, a pályázatértékelési szempontok szerint, szakértők bevonásával döntési javaslatot terjeszt az Irányító Testület elé. A pályázatok támogatásáról szóló döntés a pályázat beadási határidejét követő 90 napon belül megszületik. A döntésről minden pályázó tájékoztatást kap e-mailben, valamint ezzel egy időben az Alapítvány honlapjára is felkerül.

A pályázati dokumentáció az Alapítvány archívumában kerül tárolásra. Az Alapítvány a pályázati eljárás során a pályázó adatlapján aláírt nyilatkozattal összhangban az ott megadott adatokat szabadon felhasználja. A támogatás tényét az Alapítvány nyilvánosságra hozza.

A támogatási döntés ellen jogorvoslati kérelem az Alapítványnál nyújtható be az eredmény Alapítvány honlapján történő kihirdetését követő 8 napon belül. A kifogást írásban, az Alapítvány területileg illetékes irodájában kell benyújtani.

 

12. Szerződéskötés

A nyertes pályázókkal az Alapítvány szerződést köt. A szerződéskötés feltétele, hogy a pályázó benyújtsa a következő dokumentumokat:

 1. bankszámlaszám-igazolás;

 2. az Alapítvány nevére szóló banki inkasszó felhatalmazás;

 3. köztartozás-mentességről szóló adóhivatali igazolás;

 4. a földtulajdonosokkal kötött földbérleti szerződések;

Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a szerződés megkötése előtt a pályázótól további dokumentumokat is bekérjen. Amennyiben a pályázó a dokumentumokat a megadott határidőn belül nem adja be, vagy a szerződés a pályázó hibájából nem kerül megkötésre, úgy a pályázó elveszíti a jogát a támogatásra.

Szerződéskötéskor a pályázónak nyilatkoznia kell a támogatásnak a pályázat céljának megfelelő és a szerződés által megszabott módon történő felhasználási, illetve elszámolási kötelezettségének vállalásáról.

 

13. A támogatás felhasználása, elszámolása

A támogatási összeget az Alapítvány egy összegben a szerződéskötést követő 60 napon belül folyósítja. Az első folyósítás feltétele, hogy a pályázó a pályázatban önrészként vállalt összeget a bérbeadónak elutalja, a bérleti jogviszonyt hivatalosan bejegyeztesse, s ezek igazolását az Alapítványnak benyújtsa. Amennyiben a támogatás meghosszabbításra kerül, úgy a második éves folyósítás feltétele, hogy a pályázó a 2019. évre önrészként vállalt összeget a bérbeadónak elutalja, ennek igazolását az Alapítványnak benyújtsa, továbbá hogy az Alapítvány a pályázó 2018. évre szóló beszámolóját elfogadja. Az Alapítvány inkasszójogot létesít a pályázó valamennyi bankszámlájára a támogatás összegének biztosítékául.

A pályázó köteles a támogatási összeget a támogatási szerződésben meghatározott módon felhasználni, és a támogatással a rögzített határidőn belül a megfelelő számlák, bizonylatok és beszámoló benyújtásával az Alapítvány felé elszámolni.

Az Alapítvány minden pályázat esetében helyszíni vizsgálatot tart a megvalósult fejlesztés tartalmát illetően. A támogatási összeg fel nem használása, nem a szerződésben foglaltak szerinti felhasználása, illetve az elszámolás határidőn belül történő elmulasztása, valamint az elszámolás nem kielégítő volta esetén a támogatást vissza kell fizetni.

A pályázó köteles a támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, az ellenőrzések során az ellenőrző szervekkel együttműködni. A pályázó a pályázat beadásától számított 10 évig köteles biztosítani az Alapítvány által írásban meghatalmazott, illetőleg jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult személy számára azt, hogy bármikor adatbekérés vagy helyszíni ellenőrzés keretében teljes körű vizsgálatot végezzen a támogatás összegének felhasználásával kapcsolatosan.

A pályázó vállalja, hogy az Alapítvány, az általa ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, továbbá az erre feljogosított egyéb szervek képviselőit ellenőrzési munkájukban a helyszínen is – a megfelelő dokumentumok, számlák, a projekt megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a teljesítés vizsgálatában – segíti, részükre megadja a projekttel összefüggő adatokra vonatkozóan, az általuk kért tartalmú tájékoztatást, beleértve a feladatok megvalósításában közreműködő teljesítési segédekkel megkötött szerződéseit és megállapodásait is. A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás ellenőrzése kiterjedhet a támogatott tevékenység megvalósítására kötött vállalkozási szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.

A vitás ügyek esetében bírósági eljárás keretében döntenek.

 

14. Egyéb információk

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a www.eganede.com honlapon, valamint az Alapítvány regionális irodáiban térítésmentesen kaphatnak felvilágosítást.

A pályázat összeállításához külső szakértő igénybevétele nem szükséges.

A pályázati felhívás a pályázat benyújtási határidejének lejártáig módosulhat. A módosított pályázati felhívást a Támogató a honlapján közzéteszi.

A pályázati felhívás és a támogatási szerződés esetleges ellentmondása esetén a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati adatlap letöltése egyéni vállalkozó számára

 

Pályázati adatlap letöltése vállalkozás számára